Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden tijdelijke douche zijn van toepassing op de overeenkomst tot huur van een douchecabine van Douchevoorziening.nl.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 1 week. Bij het vaststellen van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. De duur wordt aangeven door een einddatum van de huur vast te stellen. Op de datum van ondertekening is de douche geplaatst.

Artikel 3: Plaatsing van de douchecabine
De douchecabine wordt door Douchevoorziening.nl geplaatst en aangesloten en aan het einde van de huurovereenkomst verwijderd.

Artikel 4: Schade en gebreken
De huurder is verplicht elke schade of elk gebrek tijdens de huurperiode onmiddellijk aan
de Douchevoorziening.nl te melden. Herstel- of andere werkzaamheden aan het gehuurde mogen uitsluitend door Douchevoorziening.nl worden verricht.

Artikel 5: Verplichtingen van de huurder
De huurder is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming waarvoor het gehuurde ter beschikking is gesteld. Aan het gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht en de douchecabine mag na plaatsing en installatie door de Douchevoorziening.nl door huurder niet eigenmachtig worden verplaatst. De huurder gaat voorzichtig en zorgvuldig met het gehuurde om.

Artikel 6: Risico en kosten
Vanaf het moment dat de douchecabine bij huurder is geplaatst tot het einde van de overeenkomst, is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De kosten van noodzakelijk herstel van het gehuurde ten gevolge van niet-nakoming van de verplichtingen door huurder, zijn voor rekening van huurder.

Artikel 7: Betaling
De huur/ aansluitkosten alsmede eventuele op grond van de huurovereenkomst voor rekening van de huurder komende kosten, dienen vóór de datum aangegeven op de factuur/ contract te worden betaald. Indien de huurder niet op tijd betaald, is hij van rechtswegen in verzuim. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij alsmede gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die Douchevoorziening.nl in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Douchevoorziening.nl is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, indien voorgaande artikelen niet worden nageleefd. Dit geldt ook voor kabels, draden en slangen.

Chat openen
Open chat
Hallo, neem direct contact met ons op via Whatsapp.

Met vriendelijke groet,
Team Douchevoorziening.nl